INDUSTRI DODOL PELOK BUAH MANGGA ”SANI RASA” SEBAGAI ALTERNATIF BARU USAHA MAKANAN TRADISIONAL DI KABUPATEN PASURUAN

INDUSTRI DODOL PELOK BUAH MANGGA ”SANI RASA”

SEBAGAI ALTERNATIF BARU USAHA MAKANAN TRADISIONAL

DI KABUPATEN PASURUAN


Download: MS Word: PKM-AI-10-UM-Cadhik-Industri Dodol Pelok— (1)

PDF: PKM-AI-10-UM-Cadhik-Industri Dodol Pelok—